Grundförfattning SKOLFS 1995:12

Skolverkets föreskrifter om betygskriterier för nationella kurser i gymnasiesärskolan och inom vuxenutbildningen för utvecklingsstörda

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 7 kap. 4 § andra stycket förordningen (1994:741) om gymnasiesärskolan och 4 kap. 3 § tredje stycket förordningen (1992:736) om vuxenutbildning för utvecklingsstörda
Beslutsdatum: 1995-03-06
Ikraftträdandedatum: 1995-07-01
Tryckdatum: 1995-04-27
Nyckelord Betyg, Vuxenutbildning, Särskola
Ladda ned: SKOLFS 1995:12 GrundförfattningPDF