Grundförfattning SKOLFS 1995:44

Skolverkets föreskrifter om betygskriterier för nationell kurs i gymnasiesärskolan och inom vuxenutbildningen för utvecklingsstörda

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 7 kap. 4 § andra stycket förordningen (1994:741) om gymnasiesärskolan och 4 kap. 3 § tredje stycket förordningen (1992:736) om vuxenutbildning för utvecklingsstörda
Beslutsdatum: 1995-06-26
Ikraftträdandedatum: 1995-08-05
Tryckdatum: 1995-07-21
Nyckelord Betyg, Särskola, Vuxenutbildning
Ladda ned: SKOLFS 1995:44 GrundförfattningPDF