Grundförfattning SKOLFS 1999:3

Skolverkets föreskrift om upphävande av Skolverkets föreskrift (SKOLFS 1994:42) om timplanejämkningar i utlandsskolors verksamhet

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 18 § 3 stycket förordningen (1994:519) om statsbidrag till utbildning av utlandessvenska barn och ungdomar
Beslutsdatum: 1999-06-14
Ikraftträdandedatum: 1999-08-05
Tryckdatum: 1999-07-07
Nyckelord Utlandsskola
Ladda ned: SKOLFS 1999:3 GrundförfattningPDF