Grundförfattning SKOLFS 2000:166

Skolverkets föreskrift om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 1996:9) om betygskriterier för teckenspråk för döva och hörselskadade i gymnasieskolan (RGD)

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 9 kap. 7§ andra stycket gymnasieförordningen (1992:394)
Beslutsdatum: 2000-12-06
Ikraftträdandedatum: 2001-01-26
Tryckdatum: 2000-12-29
Nyckelord Gymnasieskola, Teckenspråk
Ladda ned: SKOLFS 2000:166 GrundförfattningPDF