Grundförfattning SKOLFS 2009:10

Skolverkets föreskrifter om ämnesprov i årskurs 4, 6 och 10 i specialskolan läsåret 2009/2010

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 8 kap. 10 § specialskoleförordningen (1995:401) 1 och 1 § förordningen (1992:1083) om viss uppgiftsskyldighet för skolhuvudmännen inom det offentliga skolväsendet m.m.
Beslutsdatum: 2008-12-08
Ikraftträdandedatum: 2009-03-04
Tryckdatum: 2009-02-04
Nyckelord Prov, Specialskola
Historik: 2009:10 Senaste lydelse
  2010:25 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2009:10 GrundförfattningPDF