Grundförfattning SKOLFS 2009:11

Skolverkets föreskrifter om nationella kursprov i gymnasieskolan läsåret 2009/2010

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 7 kap. 5 § gymnasieförordningen (1992:394), 2 kap. 8 § förordningen (1996:1206) om fristående skolor samt 1 § förordningen (1992:1083) om viss uppgiftsskyldighet för skolhuvudmännen inom det offentliga skolväsendet m.m.
Beslutsdatum: 2008-12-08
Ikraftträdandedatum: 2009-03-04
Tryckdatum: 2009-02-04
Nyckelord Gymnasieskola, Prov
Historik: 2009:11 Senaste lydelse
  2010:26 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2009:11 GrundförfattningPDF