Grundförfattning SKOLFS 2009:40

Skolverkets föreskrifter om ämnesprov i årskurs 3, 5 och 9 i grundskolan läsåret 2010/2011

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 7 kap. 10 § grundskoleförordningen (1994:1194), 1 a kap. 6 § förordningen (1996:1206) om fristående skolor och viss enskild verksamhet inom skolområdet samt 1 § förordningen (1992:1083) om viss uppgiftsskyldighet för skolhuvudmännen inom det offentliga skolväsendet m.m.
Beslutsdatum: 2009-10-26
Ikraftträdandedatum: 2010-01-01
Tryckdatum: 2009-12-01
Nyckelord Grundskola, Prov
Historik: 2009:40 Senaste lydelse
  2010:256 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2009:40 GrundförfattningPDF