Grundförfattning SKOLFS 2009:42

Skolverkets föreskrifter om ämnesprov i årskurs 4, 6 och 10 i specialskolan läsåret 2010/2011

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 8 kap. 10 § specialskoleförordningen (1995:401) och 1 § förordningen (1992:1083) om viss uppgiftsskyldighet för skolhuvudmännen inom det offentliga skolväsendet m.m.
Beslutsdatum: 2009-10-26
Ikraftträdandedatum: 2010-01-01
Tryckdatum: 2009-12-01
Nyckelord Prov, Specialskola
Historik: 2009:42 Senaste lydelse
  2010:258 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2009:42 GrundförfattningPDF