Grundförfattning SKOLFS 2009:44

Skolverkets föreskrifter om nationella kursprov i kommunal vuxenutbildning läsåret 2010/2011

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 4 kap. 6 § förordningen (2002:1012) om kommunal vuxenutbildning och 1 § förordningen (1992:1083) om viss uppgiftsskyldighet för skolhuvudmännen inom det offentliga skolväsendet m.m.
Beslutsdatum: 2009-10-26
Ikraftträdandedatum: 2010-01-01
Tryckdatum: 2009-12-01
Nyckelord Prov, Vuxenutbildning
Ladda ned: SKOLFS 2009:44 GrundförfattningPDF