Grundförfattning SKOLFS 2009:45

Skolverkets föreskrifter om nationella slutprov för svenskundervisning för invandrare 2010

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 16 § förordningen (1994:895) om svenskundervisning för invandrare och 1 § förordningen (1992:1083) om viss uppgiftsskyldighet för skolhuvudmännen inom det offentliga skolväsendet m.m.
Beslutsdatum: 2009-10-26
Ikraftträdandedatum: 2010-01-01
Tryckdatum: 2009-12-01
Nyckelord Prov, Svenskundervisning för invandrare
Ladda ned: SKOLFS 2009:45 GrundförfattningPDF