Grundförfattning SKOLFS 2009:5

Skolverkets föreskrifter om ämnesprov i årskurs 5 i engelska, svenska, svenska som andraspråk och matematik i grundskolan läsåret 2008/2009

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 7 kap. 10 § grundskoleförordningen (1994:1194) 1), 1 a kap. 6 § förordningen (1996:1206) om fristående skolor 2) och 1 § förordningen (1992:1083) om viss uppgiftsskyldighet för skolhuvudmännen inom det offentliga skolväsendet m.m.
Beslutsdatum: 2008-12-08
Ikraftträdandedatum: 2009-02-18
Tryckdatum: 2009-02-04
Nyckelord Grundskola, Prov
Historik: 2009:5 Senaste lydelse
  2010:20 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2009:5 GrundförfattningPDF