Grundförfattning SKOLFS 2009:9

Skolverkets föreskrifter om ämnesprov i årskurs 3 och 5 i sameskolan läsåret 2009/2010

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 5 kap. 5 § sameskolförordningen (1995:205) 1 och 1 § förordningen (1992:1083) om viss uppgiftsskyldighet för skolhuvudmännen inom det offentliga skolväsendet m.m.
Beslutsdatum: 2008-12-08
Ikraftträdandedatum: 2009-03-04
Tryckdatum: 2009-02-04
Nyckelord Prov, Sameskola
Historik: 2009:9 Senaste lydelse
  2010:24 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2009:9 GrundförfattningPDF