Grundförfattning SKOLFS 2011:156

Skolverkets föreskrifter om uppgiftsinsamling från huvudmännen inom skolväsendet m.m. enligt 1985 års skollag

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 1 § förordningen (1992:1083) om viss uppgiftsskyldighet för huvudmännen inom skolväsendet m.m.
Beslutsdatum: 2011-12-08
Ikraftträdandedatum: 2012-01-01
Tryckdatum: 2011-12-15
Nyckelord Uppgiftsinsamling
Ladda ned: SKOLFS 2011:156 GrundförfattningPDF