Upphävd: Den här författningen upphävdes 2016-07-01.
Grundförfattning SKOLFS 2011:185

Skolverkets föreskrifter om ämnesprov i årskurs 3, 6 och 9 i grundskolan läsåret 2012/2013

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 9 kap. 22 § skolförordningen (2011:185) samt 1 § förordningen (1992:1083) om viss uppgiftsskyldighet för skolhuvudmännen inom det offentliga skolväsendet m.m.
Beslutsdatum: 2011-11-30
Ikraftträdandedatum: 2012-01-10
Tryckdatum: 2011-12-30
Nyckelord Grundskola, Ämnesprov
Ladda ned: SKOLFS 2011:185 GrundförfattningPDF