Upphävd: Den här författningen upphävdes 2017-05-01.
Grundförfattning SKOLFS 2011:20

Skolverkets föreskrifter om kommuners och landstings uppgiftsskyldighet för underlag till riksprislistan avseende gymnasieskolan och gymnasiesärskolan

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 14 kap. 9 § andra stycket gymnasieförordningen (2010:2039)
Beslutsdatum: 2011-04-04
Ikraftträdandedatum: 2011-05-10
Tryckdatum: 2011-04-26
Nyckelord Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Riksprislista, Uppgiftsskyldighet
Ladda ned: SKOLFS 2011:20 GrundförfattningPDF