Grundförfattning SKOLFS 2011:30

Skolverkets föreskrifter om upphävande av vissa av Skolverkets föreskrifter om nationella kursprov och obligatoriska ämnesprov

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 9 kap. 22 § och 11 kap. 12 § skolförordningen (2011:185), 8 kap. 3 § gymnasieförordningen (2010:2039), 4 kap. 6 § förordningen (2002:1012) om kommunal vuxenutbildning samt 1 § förordningen (1992:1083) om viss uppgiftsskyldighet för skolhuvudmännen inom det offentliga skolväsendet m.m.
Beslutsdatum: 2011-05-02
Ikraftträdandedatum: 2011-08-01
Tryckdatum: 2011-06-15
Nyckelord Kursprov, Ämnesprov
Ladda ned: SKOLFS 2011:30 GrundförfattningPDF