Upphävd: Den här författningen upphävdes 2018-07-01.
Grundförfattning SKOLFS 2011:33

Skolverkets föreskrifter om ämnesprov i årskurs 4, 7 och 10 i specialskolan läsåret 2011/2012

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 11 kap. 12 § skolförordningen (2011:185) och 1 § förordningen (1992:1083) om viss uppgiftsskyldighet för skolhuvudmännen inom det offentliga skolväsendet m.m.
Beslutsdatum: 2011-05-02
Ikraftträdandedatum: 2011-08-01
Tryckdatum: 2011-06-15
Nyckelord Specialskola, Ämnesprov
Historik: 2011:121 Ändringsförfattning
  2011:33 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2011:33 GrundförfattningPDF