Upphävd: Den här författningen upphävdes 2019-01-01.
Grundförfattning SKOLFS 2011:4

Skolverkets föreskrifter om vissa bidrag för elever vid fristående gymnasieskolor och gymnasiesärskolor (riksprislistan) avseende 2011

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 4 kap. 12 § första stycket förordningen (1996:1206) om fristående skolor och viss enskild verksamhet inom skolområdet
Beslutsdatum: 2011-01-24
Ikraftträdandedatum: 2011-03-15
Tryckdatum: 2011-03-01
Nyckelord Bidrag, Fristående skola, Gymnasieskola, Riksprislista, Särskola
Ladda ned: SKOLFS 2011:4 GrundförfattningPDF