Upphävd: Den här författningen upphävdes 2018-07-01.
Grundförfattning SKOLFS 2011:65

Skolverkets föreskrifter om nationella kursprov i gymnasieskolan läsåret 2011/2012

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 8 kap. 3 § gymnasieförordningen (2010:2039), 1 § förordningen (2011:524) om nationella prov för utbildning på fristående gymnasieskolor samt 1 § förordningen (1992:1083) om viss uppgiftsskyldighet för skolhuvudmännen inom det offentliga skolväsendet m.m.
Beslutsdatum: 2011-06-13
Ikraftträdandedatum: 2011-08-01
Tryckdatum: 2011-06-29
Nyckelord Gymnasieskola, Kursprov
Ladda ned: SKOLFS 2011:65 GrundförfattningPDF