Upphävd: Den här författningen upphävdes 2017-05-01.
Grundförfattning SKOLFS 2012:1

Skolverkets föreskrifter om vissa bidrag för elever vid fristående gymnasieskolor (riksprislistan) och gymnasiesärskolor samt bidrag för visst stöd på introduktionsprogrammet avseende 2012

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 14 kap. 9 § första stycket gymnasieförordningen (2010:2039)
Beslutsdatum: 2012-01-25
Ikraftträdandedatum: 2012-02-21
Tryckdatum: 2012-02-07
Nyckelord Bidrag, Introduktionsprogram, Riksprislista
Ladda ned: SKOLFS 2012:1 GrundförfattningPDF