Grundförfattning SKOLFS 2012:108

Skolverkets föreskrifter om nationella slutprov i utbildning i svenska för invandrare andra kalenderhalvåret 2013 och första kalenderhalvåret 2014

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 4 kap. 10 § förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning och 1 § förordningen (1992:1083) om viss uppgiftsskyldighet för huvudmännen inom skolväsendet m.m.
Beslutsdatum: 2012-11-28
Ikraftträdandedatum: 2013-01-01
Tryckdatum: 2012-12-14
Nyckelord Prov, Svenskundervisning för invandrare
Ladda ned: SKOLFS 2012:108 GrundförfattningPDF