Upphävd: Den här författningen upphävdes 2013-07-01.
Grundförfattning SKOLFS 2012:29

Skolverkets föreskrifter om utprövning av ämnesprov i naturorienterande och samhällsorienterande ämnen i grundskolan, specialskolan och sameskolan läsåret 2012/2013

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 1 och 4 §§ förordningen (2011:1181) om utprövning av ämnesprov i naturorienterande och samhällsorienterande ämnen i grundskolan, specialskolan och sameskolan samt 1 § förordningen (1992:1083) om viss uppgiftsskyldighet för huvudmännen inom skolväsendet m.m.
Beslutsdatum: 2012-05-30
Ikraftträdandedatum: 2012-07-01
Tryckdatum: 2012-06-19
Nyckelord Grundskola, Sameskola, Specialskola, Ämnesprov
Ladda ned: SKOLFS 2012:29 GrundförfattningPDF