Upphävd: Den här författningen upphävdes 2017-11-01.
Grundförfattning SKOLFS 2013:3

Skolverkets föreskrifter om interkommunal ersättning för visst stöd på introduktionsprogrammet avseende 2013

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 6 kap. 9 § gymnasieförordningen (2010:2039).
Beslutsdatum: 2013-01-31
Ikraftträdandedatum: 2013-03-07
Tryckdatum: 2013-02-21
Nyckelord Ersättning, Introduktionsprogram
Ladda ned: SKOLFS 2013:3 GrundförfattningPDF