Grundförfattning SKOLFS 2014:119

Skolverkets föreskrifter om betygshandlingar och intyg för utbildning motsvarande kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare som anordnas av utbildningsanordnare med betygsrätt

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 6 kap. 26 § förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning
Beslutsdatum: 2014-11-26
Ikraftträdandedatum: 2015-02-01
Tryckdatum: 2014-12-19
Nyckelord Betyg, Intyg, Svenskundervisning för invandrare, Vuxenutbildning
Historik: 2014:119 Senaste lydelse
  2016:57 Ändringsförfattning
  2020:172 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2014:119 GrundförfattningPDF