Grundförfattning SKOLFS 2014:52

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors föreskrifter om upphävande av Ungdomsstyrelsens föreskrifter (SKOLFS 2008:7) om statligt stöd för verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering

Utges av: Ungdomsstyrelsen
Bemyndigande: 9 § förordningen (2002:989) om statligt stöd för verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering
Beslutsdatum: 2014-09-18
Ikraftträdandedatum: 2014-11-01
Tryckdatum: 2014-10-16
Nyckelord Statsbidrag, Ungdomsorganisationer
Ladda ned: SKOLFS 2014:52 GrundförfattningPDF