Upphävd: Den här författningen upphävdes 2015-12-31.
Grundförfattning SKOLFS 2015:1

Skolverkets föreskrifter om vissa belopp för elever vid fristående gymnasieskolor (riksprislistan) och gymnasiesärskolor, internationella skolor samt ersättning för visst stöd på introduktionsprogrammet avseende 2015

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 13 kap. 9 § första och fjärde styckena gymnasieförordningen (2010:2039) i dess lydelse efter den 1 juli 2012 (SFS 2012:402), 14 kap. 9 § första stycket gymnasieförordningen (2010:2039) i dess lydelse före den 1 juli 2012 (SFS 2011:521) samt 7 § första stycket förordningen (2011:683)om bidrag till internationella skolor
Beslutsdatum: 2015-01-30
Ikraftträdandedatum: 2015-02-24
Tryckdatum: 2015-02-10
Nyckelord Bidrag, Fristående skola, Riksprislista
Ladda ned: SKOLFS 2015:1 GrundförfattningPDF