Upphävd: Den här författningen upphävdes 2015-12-31.
Grundförfattning SKOLFS 2015:2

Skolverkets föreskrifter om interkommunal ersättning för visst stöd på introduktionsprogrammet avseende 2015

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 6 kap. 9 § gymnasieförordningen (2010:2039)
Beslutsdatum: 2015-01-30
Ikraftträdandedatum: 2015-02-24
Tryckdatum: 2015-02-10
Nyckelord Ersättning, Introduktionsprogram
Ladda ned: SKOLFS 2015:2 GrundförfattningPDF