Grundförfattning SKOLFS 2015:4

Föreskrifter om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 1994:43) om utvecklingsplan för utlandsskolor

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 8 § förordningen (1994:519) om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar
Beslutsdatum: 2015-03-04
Ikraftträdandedatum: 2015-05-01
Tryckdatum: 2015-03-12
Nyckelord Utlandsskola
Ladda ned: SKOLFS 2015:4 GrundförfattningPDF