Upphävd: Den här författningen upphävdes 2017-01-01.
Grundförfattning SKOLFS 2016:3

Skolverkets föreskrifter om vissa belopp för elever vid fristående gymnasieskolor (riksprislistan) och gymnasiesärskolor, internationella skolor samt ersättning för visst stöd på introduktionsprogrammet avseende 2016

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 13 kap. 9 § första och fjärde styckena gymnasieförordningen (2010:2039) i dess lydelse efter den 1 juli 2012 (SFS 2012:402), 14 kap. 9 § första stycket gymnasieförordningen (2010:2039) i dess lydelse före den 1 juli 2012 (SFS 2011:521) samt 20 § första stycket förordningen (2015:801) om internationella skolor
Beslutsdatum: 2016-01-27
Ikraftträdandedatum: 2016-02-17
Tryckdatum: 2016-02-03
Nyckelord Fristående skola, Internationella skolor, Introduktionsprogram, Riksprislista
Ladda ned: SKOLFS 2016:3 GrundförfattningPDF