Grundförfattning SKOLFS 2017:25

Föreskrifter om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2012:1) om vissa bidrag för elever vid fristående gymnasieskolor (riksprislistan) och gymnasiesärskolor samt bidrag för visst stöd på introduktionsprogrammet avseende 2012

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 13 kap. 9 § gymnasieförordningen (2010:2039)
Beslutsdatum: 2017-04-19
Ikraftträdandedatum: 2017-04-30
Tryckdatum: 2017-04-28
Nyckelord Bidrag, Introduktionsperiod, Riksprislista
Ladda ned: SKOLFS 2017:25 GrundförfattningPDF