Grundförfattning SKOLFS 2017:26

Föreskrifter om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2012:14) om bidrag till fristående gymnasieskolor (riksprislistan) och fristående gymnasiesärskolor i vissa fall avseende utbildning enligt 1985 års skollag för år 2012

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 2 § förordningen (2012:42) om bidrag till fristående gymnasieskolor och fristående gymnasiesärskolor i vissa fall
Beslutsdatum: 2017-04-19
Ikraftträdandedatum: 2017-04-30
Tryckdatum: 2017-04-28
Nyckelord Fristående skola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Riksprislista
Ladda ned: SKOLFS 2017:26 GrundförfattningPDF