Grundförfattning SKOLFS 2017:27

Föreskrifter om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2012:15) om interkommunal ersättning för visst stöd på introduktionsprogrammet avseende 2012

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 6 kap. 9 § gymnasieförordningen (2010:2039)
Beslutsdatum: 2017-04-19
Ikraftträdandedatum: 2017-04-30
Tryckdatum: 2017-04-28
Nyckelord Ersättning, Introduktionsprogram
Ladda ned: SKOLFS 2017:27 GrundförfattningPDF