Grundförfattning SKOLFS 2017:4

Skolverkets föreskrifter om obligatoriska bedömningsstöd i svenska, svenska som andraspråk och matematik i årskurs 1 i grundsärskolan

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 10 kap. 11 § skolförordningen (2011:185)
Beslutsdatum: 2017-01-25
Ikraftträdandedatum: 2017-03-01
Tryckdatum: 2017-02-02
Nyckelord Bedömningsstöd, Grundsärskola
Ladda ned: SKOLFS 2017:4 GrundförfattningPDF