Upphävd: Den här författningen upphävdes 2018-01-01.
Grundförfattning SKOLFS 2017:8

Skolverkets föreskrifter om interkommunal ersättning för visst stöd på introduktionsprogrammet avseende 2017

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 6 kap. 9 § gymnasieförordningen (2010:2039)
Beslutsdatum: 2017-01-31
Ikraftträdandedatum: 2017-02-15
Tryckdatum: 2017-02-09
Nyckelord Ersättning, Introduktionsprogram
Ladda ned: SKOLFS 2017:8 GrundförfattningPDF