Grundförfattning SKOLFS 2017:89

Föreskrifter om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2013:3) om interkommunal ersättning för visst stöd på introduktionsprogrammet avseende 2013

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 6 kap. 9 § gymnasieförordningen (2010:2039)
Beslutsdatum: 2017-08-23
Ikraftträdandedatum: 2017-10-31
Tryckdatum: 2017-09-27
Nyckelord Ersättning, Introduktionsprogram
Ladda ned: SKOLFS 2017:89 GrundförfattningPDF