Grundförfattning SKOLFS 2018:208

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2001:25) om kursplaner och betygskriterier för yrkesträning inom individuella program i gymnasiesärskolan

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 2018-08-30
Ikraftträdandedatum: 2018-12-31
Tryckdatum: 2018-10-10
Nyckelord Betyg, Kursplaner, Särskola
Ladda ned: SKOLFS 2018:208 GrundförfattningPDF