Grundförfattning SKOLFS 2018:209

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2001:26) om kursplaner för verksamhetsträning inom individuella program i gymnasiesärskolan

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 2018-08-30
Ikraftträdandedatum: 2018-12-31
Tryckdatum: 2018-10-10
Nyckelord Kursplaner, Särskola
Ladda ned: SKOLFS 2018:209 GrundförfattningPDF