Grundförfattning SKOLFS 2018:210

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2002:2) om kursplaner och betygskriterier i ämnena svenska, svenska som andraspråk, engelska, matematik, samhällskunskap, religionskunskap, naturkunskap och estetisk verksamhet för nationella och specialutformade program i gymnasiesärskolan och gymnasial särvux samt i idrott och hälsa för nationella och specialutformade program i gymnasiesärskolan

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 2018-08-30
Ikraftträdandedatum: 2018-12-31
Tryckdatum: 2018-10-10
Nyckelord Betyg, Kursplaner, Särskola
Ladda ned: SKOLFS 2018:210 GrundförfattningPDF