Grundförfattning SKOLFS 2018:211

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2002:3) om kursplaner och betygskriterier i yrkesämnen, estetiska ämnen och vissa andra ämnen för nationella och specialutformade program i gymnasiesärskolan och gymnasial särvux

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 2018-08-30
Ikraftträdandedatum: 2018-12-31
Tryckdatum: 2018-10-10
Nyckelord Betyg, Kursplaner, Särskola
Ladda ned: SKOLFS 2018:211 GrundförfattningPDF