Grundförfattning SKOLFS 2018:218

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2004:8) om obligatoriska nationella kursprov samt prov från Skolverkets provbank i gymnasieskolan läsåret 2004/2005;

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 2018-08-30
Ikraftträdandedatum: 2018-12-31
Tryckdatum: 2018-10-10
Nyckelord Gymnasieskola, Prov
Ladda ned: SKOLFS 2018:218 GrundförfattningPDF