Grundförfattning SKOLFS 2018:229

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2008:63) om kursplan och betygskriterier för den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen i försöksverksamheten med gymnasial lärlingsutbildning;

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 2018-08-30
Ikraftträdandedatum: 2018-12-31
Tryckdatum: 2018-10-10
Nyckelord Betyg, Kursplaner, Lärlingsutbildning
Ladda ned: SKOLFS 2018:229 GrundförfattningPDF