Grundförfattning SKOLFS 2018:233

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2008:86) om kursplan och betygskriterier för ämnet Tematisk specialisering inom försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 2018-08-30
Ikraftträdandedatum: 2018-12-31
Tryckdatum: 2018-10-10
Nyckelord Betyg, Gymnasieskola, Kursplaner, Riksrekryterande utbildningar, Spetsutbildning
Ladda ned: SKOLFS 2018:233 GrundförfattningPDF