Grundförfattning SKOLFS 2018:239

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:6) om kommuners uppgiftsskyldighet för underlag till riksprislistan avseende gymnasieskolan och gymnasiesärskolan;

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 2018-08-30
Ikraftträdandedatum: 2018-12-31
Tryckdatum: 2018-10-10
Nyckelord Gymnasieskola, Riksprislista, Särskola, Uppgiftsskyldighet
Ladda ned: SKOLFS 2018:239 GrundförfattningPDF