Grundförfattning SKOLFS 2018:240

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:4) om vissa bidrag för elever vid fristående gymnasieskolor och gymnasiesärskolor (riksprislistan) avseende 2011

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 2018-08-30
Ikraftträdandedatum: 2018-12-31
Tryckdatum: 2018-10-10
Nyckelord Bidrag, Fristående skola, Gymnasieskola, Riksprislista, Särskola
Ladda ned: SKOLFS 2018:240 GrundförfattningPDF