Grundförfattning SKOLFS 2018:259

Skolverkets föreskrifter om nationella prov i årskurs 4, 7 och 10 i specialskolan läsåret 2019/2020

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 11 kap. 12 a § skolförordningen (2011:185) och 1 § förordningen (1992:1083) om viss uppgiftsskyldighet för huvudmännen inom skolväsendet m.m.
Beslutsdatum: 2018-12-12
Ikraftträdandedatum: 2019-01-15
Tryckdatum: 2018-12-28
Nyckelord Nationella prov, Specialskola
Ladda ned: SKOLFS 2018:259 GrundförfattningPDF