Grundförfattning SKOLFS 2018:51

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2001:2) om obligatoriska ämnesprov år 9 i grundskolan läsåret 2001/2002

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 2018-08-23
Ikraftträdandedatum: 2018-12-31
Tryckdatum: 2018-10-10
Nyckelord Grundskola, Ämnesprov
Ladda ned: SKOLFS 2018:51 GrundförfattningPDF