Grundförfattning SKOLFS 2018:52

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2001:3) om obligatoriska ämnesprov år 10 i specialskolan läsåret 2001/2002

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 2018-08-23
Ikraftträdandedatum: 2018-12-31
Tryckdatum: 2018-10-10
Nyckelord Specialskola, Ämnesprov
Ladda ned: SKOLFS 2018:52 GrundförfattningPDF