Grundförfattning SKOLFS 2018:54

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2002:11) om obligatoriska ämnesprov år 10 i specialskolan läsåret 2002/2003

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 2018-08-23
Ikraftträdandedatum: 2018-12-31
Tryckdatum: 2018-10-10
Nyckelord Specialskola, Ämnesprov
Ladda ned: SKOLFS 2018:54 GrundförfattningPDF