Grundförfattning SKOLFS 2018:57

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2004:6) om obligatoriska ämnesprov år 9 i grundskolan läsåret 2004/2005

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 2018-08-23
Ikraftträdandedatum: 2018-12-31
Tryckdatum: 2018-10-10
Nyckelord Grundskola, Ämnesprov
Ladda ned: SKOLFS 2018:57 GrundförfattningPDF