Grundförfattning SKOLFS 2018:65

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 1995:45) om betygskriterier för nationell kurs inom vuxenutbildningen för utvecklingsstörda

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 2018-08-30
Ikraftträdandedatum: 2018-12-31
Tryckdatum: 2018-10-10
Nyckelord Betyg, Vuxenutbildning
Ladda ned: SKOLFS 2018:65 GrundförfattningPDF